กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการและพฤติกรรมการขับขี่ของ พนักงานขับรถด้วยเทคโนโลยี GPS แบบเรียลไทม์

ดีเดย์!!! 25 มกราคม 2559
กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทาง บก โดยจัดเก็บข้อมูลเช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว, ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตาม พฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสาร สาธารณะและรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด

สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS
- รถโดยสารสองชั้นกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559
- รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560
- รถลากจูงกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560
- รถบรรทุกสาธารณะภายในรอบปีภาษี 2561
- รถบรรทุกส่วนบุคคลให้ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562
โดยสามารถตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 02-271-8605 หรือทางอีเมล์ gps.approve@gmail.com