IDEA SAFETY

  • กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้น!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561 กำชับทุกจังหวัดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ
  • กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งประกวดคลิปเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท
  • กรมการขนส่งทางบก ยกระดับ!!! มาตรฐานการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทางถนน กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมการขนส่งวัตถุอันตรายตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล มุ่งเน้นความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม

1 นาที กับ กปถ.
SAFETY CLIP