1_resize

2_resize

3_resize

4_resize

5_resize

6_resize

7_resize

8_resize

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางบก เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามของผู้ตรวจประเมินตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ