เมื่อวันที่ 6 ส.ค.58 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี นายธีระพงษ์   รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส จากนายนนทิกร  กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

DSC_5273_resize_resize

DSC_5360_resize_resize

DSC_5380_resize_resize

DSC_5388_resize_resize

DSC_5322260_resize_resize