1 (2)

1 (1)

1 (5)

1 (3)

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพช่วยเหลือแก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนจากการสนับสนุนของกองทุกเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยในปี 2558 มีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 2,890 ราย