กรมการขนส่งทางบก ยกระดับหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้เป็น สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาอำเภอคลองหลวง ให้บริการประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พื้นที่อำเภอคลองหลวง,หนองเสือ, ธัญบุรี และรองรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งด้านใบอนุญาตขับรถและชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

 

27

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มีภารกิจสำคัญในการจัดระเบียบการขนส่งทางถนน รวมทั้งให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เช่น การเพิ่มช่องทางการชำระภาษีรถประจำปีให้เข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่และตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล การให้บริการที่สำนักงานแบบ One Stop Service การออกใบอนุญาตขับรถสมาร์ทการ์ดรูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยี QR Code และยากต่อการปลอมแปลงเพื่อพิทักษ์สิทธิและความปลอดภัยของเจ้าของบัตร นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น เช่น การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก (GECC: Government Easy Contact center) ทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา รวมถึงการจัดตั้งสำนักงานขนส่งสาขาในจังหวัดที่มีการขยายตัวของจำนวนประชากร เพื่อลดความแออัดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดและเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการเข้าถึงพื้นที่ระดับอำเภอยิ่งขึ้น ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาอำเภอคลองหลวง เดิมเป็นหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน อำเภอคลองหลวง เริ่มให้บริการครั้งแรกในวันที่ 4 มกราคม 2543 โดยใช้อาคารพื้นที่ภายในสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวงเป็นที่ตั้ง จนปัจจุบันภารกิจของสำนักงานขนส่งจังหวัดและหน่วยบริการเคลื่อนที่ได้ขยายตัวมากขึ้น เฉพาะประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการเคลื่อนที่มีจำนวนมากกว่า 520,000 ราย ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกจึงยกระดับหน่วยบริการเคลื่อนที่ อำเภอคลองหลวง ให้เป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาอำเภอคลองหลวง ในพื้นที่ตั้งเดิมคือภายในสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง เลขที่ 18 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมพัฒนาปรับปรุงอาคารสำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาอำเภอคลองหลวง รับผิดชอบเขตพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ โดยจะให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล การบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ (ยกเว้นการจดทะเบียนรถซึ่งต้องดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเท่านั้น) การโอนกรรมสิทธิ์รถ และการย้ายรถออก การตรวจสอบรถและตรวจสภาพรถ การดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถและใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมถึงการตรวจสอบปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งนี้ สำหรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงยังคงสามารถใช้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถได้เช่นเดิม เช่น การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ การชำระภาษีรถประจำปี     ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วไทย สามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการและการเดินทางได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาอำเภอคลองหลวง โทร.0-2985-7543 ถึง 4 หรือ Call Center 1584

———————————-