เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์และแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของทุกหน่วยงาน