เมือเร็วๆนี้ 8 นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้าในส่วนภูมิภาค  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ฯ