เมื่อวันที่ 3 ส.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งของทีระลึกแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ประพฤติชอบปฏิบัติดีของกรมการขนส่งทางบก เพื่อยกย่องเชิดชูคนดีของหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดต้นแบบการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม       

IMG_5079_resize_resize IMG_5088_resize_resize IMG_5093_resize_resize IMG_5102_resize_resize IMG_5105_resize_resize IMG_5129_resize_resize IMG_5143_resize_resize