เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดโครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” เพื่อสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน