เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 58 นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ปิดโครงการปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คนรมจำนวนบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการิต  ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ณ กรมการขนส่งทางบก