1_resize

2_resize

3_resize

4_resize

5_resize

6_resize

7_resize

8_resize

9_resize

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร เปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง รุ่นที่ 11 เพื่อให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องนำนโยบายจากระดับสูงไปสู่   การปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร