1

2

3

4

5

6

7

 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน   ที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและเครื่องหมายแสดงการใช้รถ   ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี