เมื่อเร็วๆนี้ นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนาและประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งและมอบภารกิจให้แก่หน่วยตรวจประเมินอิสระ IB ( Inspection bodies) เพื่อทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่ง ทางบกกำหนด ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ