copy

 

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก แก่รองศาสตราจารย์สุพิณ เกชาคุปต์ ในโอกาสนำคณะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบงานและการส่งเสริมให้บริการระบบการขนส่งทางถนนพร้อมทั้งการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของกรมการขนส่งทางบก