เมื่อวันที่ 18 พ.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ดร.รัตนา บรรณาธรรม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณะสุข โอกาสนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณะสุข สำนักอนามัย รุ่นที่ 9 เข้าศึกษาดูงานการเกี่ยวกับการนำระบบไอทีมาใช้ในงานบริการประชาชนรูปแบบใหม่ โดยกรมการขนส่งทางบกเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย

1_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6 7 8_resize 9_resize