เมื่อวันที่ 21 ก.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในโอกาสนำคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชน โดยกรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. 13 ปี ติดต่อกัน

DSC_2315_resize DSC_2326_resize DSC_2349_resize DSC_2357_resize DSC_2351_resize