เมื่อเร็วๆนี้ ณ กระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธีมอบรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2559 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเองและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้อื่น โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมในพิธีมอบรางวัลและนายสมพงษ์ ผิวทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้ารับโล่รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม”

 

1 2 3 4 6 7