เมื่อวันที่  26 ม.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก แก่นางวันดี  ขันติไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี”  รุ่นที่ 21 จำนวน 80คน เยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ ของกรมการขนส่งทางบก


1_resize 2_resize 3_resize 4_resize 6_resize 8_resize