เมื่อวันที่ 7 ก.ย.58 ณ โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ นายสุพจน์ เครือนพคุณ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก เปิดการอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อให้บุคลากรได้เสริมสร้างความรู้และทักษะในการจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถติดตามประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

DSC_8844_resize_resize

DSC_8850_resize_resize

DSC_8896_resize_resize

DSC_8900_resize_resize

DSC_883358_resize