ช่วงลมฟ้าพยากรณ์  เรื่องศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุก