ช่วงลมฟ้าพยากรณ์ ช่อง 5 เรื่องความปลอดภัยรถใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชน เดินหน้าพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ อาทิ กำหนดการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนบุคคลเมื่อมีอายุครบ 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์เมื่ออายุครบ 5 ปี ต้องเข้ารับการตรวจสภาพความพร้อมของรถ รวมถึงรถกลุ่มที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการตรวจสภาพรถตามกำหนดปกติ

- รถที่ใช้แก๊สกำหนดให้ต้องตรวจและทดสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ส่วนควบก่อนต่ออายุ ภาษี เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ต้องเข้ารับการตรวจสอบจากผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขน ส่งทางบกเท่านั้น ซึ่งจะได้รับหนังสือรับรอง สำหรับยื่นเป็นหลักฐานประกอบการชำระภาษีรถประจำปีต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับรถที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของกรมการขน ส่งทางบกอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งถังแก๊สและอุปกรณ์ส่วนควบซึ่งต้องติดตั้งกับผู้ที่ ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก รวมถึงการกำหนดระยะเวลาตรวจสภาพดังกล่าวด้วย ขอให้เจ้าของรถที่ติดตั้งแก๊ส นำรถเข้ารับการตรวจและทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดจากผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับ ความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและผู้ใช้ทางร่วมกัน