ช่วงลมฟ้าพยากรณ์อากาศ วันที่ 11 เม.ย. 59เรื่องโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้GPS

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก จึงกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดก­ารเดินรถของกรมฯ เพื่อติดตามและกำกับพฤติกรรมการขับรถ ส่วนรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนก­่อน 25 มกราคม 2559 ต้องเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลแก้ไขและติดต­ั้ง GPS ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

กรมการขนส่งทางบกยังกำหนดให้ภายในปี 2562 รถโดยสารสาธารณะ รถพ่วง รถบรรทุกทุกคัน จะต้องติดตั้ง GPS ครบถ้วน สามารถตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้รั­บการรับรอง ได้ที่เว็บไซด์ของกรมการขนส่งทางบก หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักวิศวกรรมยานยน­ต์ กรมการขนส่งทางบก

GPS จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถติดตามพ­ฤติกรรมของผู้ขับรถ และช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้บริการอีกท­างหนึ่ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรมการขนส่งทางบก