เมือเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดสัมมนาซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง โดยมีหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งและผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 130 คน   เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด     

1_resize

2_resize

3_resize

4_resize

5_resize