วันที่ 3 ส.ค.58 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง พร้อมเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ หลักสูตร “รู้ทันภาษาก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)” เพื่อยกระดับคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืน

DSC_4751_resize_resize DSC_4759_resize_resize DSC_4768_resize_resize DSC_4794_resize_resize DSC_4796_resize_resize DSC_4802_resize_resize DSC_4812_resize_resize