นายวัฒนา พัทรชนม์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมเปิดศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตรายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลกลางประวัติผู้ขับรถ อันประกอบด้วยข้อมูลประวัติบุคคล การทำงาน การฝึกอบรมการกระทำความผิด การเกิดอุบัติเหตุ และการได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ในการกระทำความดีที่ผ่านมา โดยข้อมูลต่างๆ จะมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่อยู่ภายในการกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ผู้ขับรถเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำผิด และสามารถคัดกรองผู้ขับรถไม่ดีออกจากระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายมีความตระหนักใช้ความระมัดระวังในการขับขี่บนถนนอันจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนทั่วไป