วันนี้ (16 กันยายน 2559) ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ โดยในปีนี้ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล ซึ่งถือเป็นการได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ติดต่อกันเป็นปีที่ 14

myhome_7 myhome_9 myhome_8 myhome_11 myhome_10 myhome_5 myhome_0 myhome_4 myhome_18 myhome_19 myhome