กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เพียง 5 วัน ของการเปิดรับลงทะเบียน ผู้ประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3 มีผู้ยื่นคำขอแล้วกว่า 3,000 ราย โดยเปิดรับลงทะเบียน  ถึง 31 สิงหาคมนี้ แนะ!!! ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วเท่านั้น

 210

นายจงรักษ์  กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดำเนินนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของประชาชน รองรับการขยายตัวของชุมชน ด้วยการเปิดรับลงทะเบียนการขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งที่ 3 สำหรับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นความประสงค์ขอเพิ่มจำนวนผู้ขับขี่ในวินเดิม หรือขอจัดตั้งวินใหม่     เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐอย่างเข้มงวด โดยจะมีการกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รักษาคุณภาพการให้บริการอย่างปลอดภัย ซึ่งได้กำหนดระยะเวลารับลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่วินตั้งอยู่ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ปรากฏว่าเพียง 5 วัน (ตั้งแต่ วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561) ของการเปิดรับลงทะเบียน มีผู้สนใจยื่นความประสงค์เพื่อขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะในวินเดิมในเขตกรุงเทพมหานครแล้วทั้งสิ้น 3,038 ราย ส่วนการขอจัดตั้งวินใหม่ขณะนี้มีจำนวน 5 วิน สมาชิกรวม      39 ราย โดยจะมีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบสิทธิและออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2561  ทั้งนี้สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบางรายที่มีรายชื่อในบัญชีเดิมจากการลงทะเบียนรอบแรก แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องยื่นความประสงค์ใหม่ทั้งหมด

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหลักฐานที่ใช้ในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขอจัดตั้ง    วินใหม่ ได้แก่ แผนผังพร้อมรูปถ่ายแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถ หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล รายชื่อผู้ขับรถในวิน พร้อมสำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือหลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น และเส้นทางหรือท้องที่ในการวิ่งให้บริการ โดยผู้ขอจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ส่วนกรณีการเพิ่มผู้ ขับขี่ในวินเดิมใช้สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง หรือต้องหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่า ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  โทร. 0 2415 7336, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โทร. 0 2433 4775, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3  โทร. 0 2332 9035, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4         โทร.0 2543 5505 –6 และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร.0 2271 8724 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

———————————-