กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยความพร้อมในการรองรับเป็นจุดจอดรถโดยสารประจำทางทุกเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เปิดให้ผู้สนใจดำเนินการสถานีขนส่ง มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือขอรับใบอนุญาตแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560  

 

6

 

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย เพื่อเป็นศูนย์รวมและเชื่อมโยงการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง รองรับความต้องการในการเดินทางของประชาชนให้ได้รับความสะดวกความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดชายแดน มีความสามารถในการเป็นศูนย์รวมการเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ในแถบชายแดนของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์รวมและเชื่อมต่อการเดินทางในทุกรูปแบบ โดยเปิดให้ผู้สนใจดำเนินการสถานีขนส่ง ยื่นคำขอมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือขอรับใบอนุญาตสถานีขนส่งเพื่อพัฒนาจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2560

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดในการพัฒนาจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย เนื่องจากบริการขนส่งสาธารณะสู่จังหวัดเลย ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของรูปแบบการเดินทางโดยรถไฟซึ่งไม่มีสถานีปลายทางมายังจังหวัดเลยโดยตรง ประชาชนต้องลงที่สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี ในขณะที่การให้บริการของสายการบินแม้จะมีความรวดเร็ว แต่มีค่าบริการที่ค่อนข้างสูง จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเร่งพัฒนาคุณภาพ เพิ่มทางเลือก และจูงใจให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ดังนั้น การจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย จึงเป็นอีกมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยความพร้อมในการรองรับเป็นจุดจอดรถโดยสารประจำทางทุกเส้นทาง ทั้งในเส้นทางหมวด 2 ซึ่งเป็นรถที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ รถหมวด 3 วิ่งระหว่างจังหวัด และรถหมวด 4 ภายในจังหวัดเลยที่วิ่งระหว่างอำเภอ เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น เชียงคาน ภูกระดึง เป็นต้น รวมถึงเป็นจุดจอดรถโดยสารประจำทางเส้นทางระหว่างประเทศจากจังหวัดเลยไปหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย โดยกำหนดโซนนิ่งสถานที่สำหรับตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่บริเวณกิโลเมตร 0 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ถนนสายเมืองเลย – วังสะพุง จนถึงสุดเขตอำเภอเมืองเลย ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ใกล้แหล่งชุมชนและชานเมือง และไม่เพิ่มภาระความแออัดการจราจรในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการก่อสร้างจะมีการจัดช่องจอดรถโดยสารประจำทางที่ชัดเจน และเพียงพอ มีพื้นที่บริการสำหรับผู้โดยสารเป็นสัดส่วน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเชื่อมั่นว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลยจะช่วยให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดเติบโตขึ้น ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและในภูมิภาคอาเซียนได้ ผู้สนใจดำเนินการสถานีขนส่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8506-7 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4281-1737 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ          

———————————-