กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม และไทย-กัมพูชา ตั้งแต่บัดนี้-19 มีนาคม 2561 เชื่อมั่น!!! อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าไทยข้ามแดน ผ่านแดนไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

 

104