13325496

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการ เดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 สายที่ 653  เส้นทางลพบุรี – สุพรรณบุรี และ สายที่ 165 เส้นทางอ่างทอง – ตาคลี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน  เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559