กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 กำหนดทิศทางการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารระยะ 20 ปีข้างหน้า ในภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในอนาคต พร้อมนำร่องจัดทำแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนในกลุ่มสถานีขนส่งผู้โดยสาร    ที่มีความสำคัญสูง

 

4

 

วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร เพื่อนำเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร ภายในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า ในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยให้ดำเนินการนำร่องในกลุ่มสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีลำดับความสำคัญสูง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจังหวัดละ 2 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 แล้วใน 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครราชสีมา และระยอง ทั้งนี้ สำหรับการประชุมย่อยในวันนี้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ทั้งภาครัฐ เอกชน ได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงความคาดหวังถึงรูปแบบสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ตอบโจทย์ทั้งด้านปัจจัยแวดล้อม การจัดสรรพื้นที่ให้บริการ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งในระยะสั้นเร่งด่วน (5 ปี) และระยะยาว (20 ปี) พร้อมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อนำเสนอในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 โดยแผนแม่บทดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งแผนงานเชิงมาตรการ แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และประมาณการงบประมาณ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการให้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง ซึ่งถือเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัด ที่ต้องการความสะดวก เข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้ทุกระดับ และมีราคาค่าบริการที่ถูก อย่างไรก็ดี การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทยที่ผ่านมา ยังขาดแผนแม่บทที่ใช้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวมทั้งประเทศที่ชัดเจน โดยส่วนใหญ่สถานีขนส่งผู้โดยสารมักเกิดจากความต้องการเฉพาะพื้นที่ หรือเป็นความต้องการของภาคเอกชนและผู้ประกอบการขนส่งในท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นสำคัญ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายระบบรางทั่วประเทศและธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันประชาชนเริ่มหันไปเดินทางระหว่างจังหวัดโดยทางเครื่องบินมากขึ้น และในอนาคตจะหันไปใช้การเดินทางระบบรางมากเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกิจการรถโดยสารประจำทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้จำนวนผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทางมีจำนวนลดน้อยลง         ในหลายเส้นทาง กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดทำโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่ง    คนโดยสารขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารในภาพรวมทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ

———————————-