กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบรายงานผลสารสนเทศ และกล้อง CCTV ออนไลน์ แบบ Real-time พร้อมเดินหน้าศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพ (VICC) คุมเข้ม!!! พบการออกใบรับรองโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง ลงโทษสูงสุด  ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตสถานตรวจสภาพรถทันที

209

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ให้ความสำคัญกับการตรวจสภาพรถทุกคัน  โดยได้กำหนดระยะเวลาเพื่อตรวจสอบรถที่อยู่ระหว่างการใช้งานให้มีความมั่นคงแข็งแรงถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจของประชาชนในการนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ดำเนินงานโดยเอกชน กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ (Inspection Online) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถด้วยกล้อง CCTV เชื่อมต่อระบบออนไลน์แบบ Real-Time โดยดำเนินการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถครอบคลุมทุกมิติ ทุกรายการตรวจสภาพรถ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center: VICC) ที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก และศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถประจำพื้นที่อีกจำนวน 81 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุม กำกับการทำงานของสถานตรวจสภาพรถในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ประชาชนเจ้าของรถสามารถตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถผ่านเว็บไซต์ได้ทันทีที่ http://view.inspection.in.th ได้ด้วยตนเอง

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการพัฒนาระบบการให้ตรวจสภาพรถให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือแล้ว กรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานตรวจสภาพรถทุกระดับ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎระเบียบ การใช้งานระบบสารสนเทศ และวิธีการตรวจสภาพรถอย่างถูกต้อง โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถานตรวจสภาพรถมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ล่าสุดได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของสถานตรวจสภาพรถในกลุ่มจังหวัด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง และจะทยอยดำเนินการอบรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อมุ่งพัฒนาสถานตรวจสภาพรถให้มีคุณภาพ สามารถตรวจสภาพรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสภาพรถในทุกขั้นตอน ให้ความสำคัญสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะในการร่วมกันยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศในทุกมิติ ทั้งนี้ หากพบสถานตรวจสภาพรถกระทำความผิด มีพฤติกรรมทุจริตหลอกลวงประชาชน ไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบตามขั้นตอน ให้การรับรองการตรวจสภาพไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือให้การรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวด จริงจัง ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตสถานตรวจสภาพรถทันที ประชาชนแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1584 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือแจ้งโดยตรงที่ส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ผ่านทาง ID Line “@vicdlt” รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

———————————–