กรมการขนส่งทางบก พัฒนา!!! ระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของไทยต่อเนื่องรองรับการเปิดเสรีการขนส่งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตามกรอบความตกลงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เดินหน้า!!! ยกระดับและพัฒนากลไกในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าทางถนน พร้อมแนะผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 

232