กรมการขนส่งทางบก ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของรถและผู้ประจำรถ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยรถที่ใช้รับส่งผู้โดยสารต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้อง พนักงานขับรถต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน

1_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6_resize 7_resize 8_resize