กรมการขนส่งทางบกแถลงข่าวการจัดตั้งจุดตรวจรถแท็กซี่ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่11 ส านักงานต ารวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื่อจัดระเบียบรถแท็กซี่ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการของประชาชนพร้อมก าหนดแผนปฏิบัติการลงพื้นทีร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจเพื่อด าเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรถแท็กซีอย่างเข้มงวด โดยจะจัดชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ที่มีการร้องเรียนรถแท็กซี่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ย่านชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่นชานเมือง และสถานีขนส่งผู้โดยสารอาทิเช่นร่วมกับสน.ลุมพินี ณ บริเวณถนนเพลินจิตตรงข้ามโฮมโปรพลัสและร่วมกับสน.ปทุมวัน ณ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ลิโด้โดยเน้นตรวจสอบให้มีการใช้ใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทและการแสดงบัตรประจ าตัวผู้ขับรถฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ